Kategorie
DLA DZIECI
    Zabawki
UPOMINKI
    BRANSOLETKI
    TOREBKI
ZESTAWY
DECOUPAGE
    FARBY
    NARZĘDZIA
    PAPIERY
    PREPARATY
    SERWETKI
    PRZEDMIOTY DO OZDABIANIA
FILCOWANIE
    AKCESORIA DO FILCOWANIA
    CZESANKA AKRYLOWA
    FILCOWE ELEMENTY
    MERYNOS POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKI
    WEŁNA CZESANKOWA HISZPAŃSKA
    WEŁNA CZESANKOWA PERUWIAŃSKA
    WEŁNA MULTIKOLOR
    WEŁNA CZESANKOWA NATURALNA BIAŁA
    WEŁNA CZESANKOWA MERYNOSY
    WEŁNA CZESANKOWA-ZESTAWY
    JEDWAB
    LOKI WEŁNIANE
    FILC DEKORACYJNY
KORALIKI
    KORALIKI
    AKCESORIA JUBILERSKIE
POZOSTAŁE
    AKCESORIA DO SZYCIA
    OPAKOWANIA
    SCRAPBOOKING
    SIZAL
    WSTĄŻKI SATYNOWE
SUTASZ
WARSZTATY
    BIŻUTERIA
    DECOUPAGE
    FILCOWANIE
    POZOSTAŁE
HURT
Nowości więcej
Filc czerwony 20x30 cm 4 mm sztywny
Filc czerwony 20x30 cm 4 mm sztywny
4,00zł
Promocje więcej
Wełna czesankowa z merynosów multikolor - czarno-biały

Wełna czesankowa z merynosów multikolor - czarno-biały
Cena: 4,50zł
3,90zł
Szukaj
Słowa kluczowe:


Kategoria:

z podkategoriamiWyszukiwanie zaawansowane

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.krainafilcu.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kraina Filcu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.krainafilcu.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.krainafilcu.pl, prowadzony jest przez Kraina Filcu ul. Rogalińska 1/20 01-206 Warszawa NIP 852-221-87-42, Regon: 812188179.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
b) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
c) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.krainafilcu.pl oraz sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.
2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


3.1. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia złożenie zamówienia..
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Kraina Filcu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Kraina Filcu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Kraina Filcu
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kraina Filcu.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Kraina Filcu,
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.krainafilcu.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia,
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują),
c) Wybranej metody płatności,
d) Wybranego sposobu dostawy,
e) Adresu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kraina Filcu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V DOSTAWA


5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową rejestrowaną lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do trzech dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Kraina Filcu (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry)
5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.


5.5. Cennik dostaw:

Poczta Polska

do 100g                        8,50 zł.
od 100g do 350g          9,70 zł.
powyżej350g              14,50zł.

Kurier:

20 zł. (niezależnie od wagi)

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym 23% podatek VAT. Ceny Towarów dotyczą pełnych opakowań, których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.
6.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a) Przelewem na numer konta bankowego 22 1140 2004 0000 3702 6715 1980 (mBank),
6.3. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu oraz regulaminie.

 

VII UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000r O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”Dz.U.22 poz. 271 z późniejszymi zmianami, Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. O zamiarze zwrotu  Klient jest zobowiązany powiadomić Sklep pisemnie lub telefonicznie, w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym towarem.
7.2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres  Kraina Filcu podany w niniejszym Regulaminie.
7.3. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Kraina Filcu dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Kraina Filcu podany w niniejszym Regulaminie.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

VIII REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1 Każdy towar objęty jest prawem reklamacji, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późniejszymi  zmianami. Reklamację można składać w okresie 2 lat od daty otrzymania zakupionego towaru jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Reklamujący zobowiązany jest stwierdzoną niezgodność zgłosić do Sklepu, w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. 

8.2 Kraina Filcu jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

8.3 W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

8.4 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres krainafilcu@wp.pl. Kraina Filcu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


9.1. Kraina Filcu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kraina Filcu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Kraina Filcu podany w niniejszym Regulaminie, e-mailowo pod adres krainafilcu@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Kraina Filcu zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRYWATNOŚCI


10.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.
10.2. Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Kraina Filcu serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Kraina Filcu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kraina Filcu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

11.3 W przypadku nie wyszczególnionych informacji występujących w niniejszym Regulaminie, obowiązujące są regulacje określone w Ustawie z dn. 2 marca 2000r O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”Dz.U.22 poz. 271 z późniejszymi zmianami oraz Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późniejszymi  zmianami.

Powrót

   
Powered by otoSklep.eu

Copyright ©2009 Kraina Filcu

Strona główna    ▪    Nasza oferta    ▪    Promocje    ▪    Szukaj    ▪    Regulamin    ▪    Kontakt